نقشه سالن های دوره بیست و ششم سال 1402

سالن 5

سالن 6

سالن 7

سالن 8-9

سالن 31A

سالن 31B

سالن 35

سالن 38

سالن 44A

سالن 44B

فضای باز غرب

فضای باز شرق