تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع ثبت نام

1399/2/1

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از ثبت نام

واریز هزینه

5 روز پس از تایید درخواست

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 99/03/25

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

99/03/15

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

99/03/31

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

جمع آوری غرف