تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

         گرید نمایشگاه

  ریالی / ارزی

                                                موقعیت سالن

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی بدون تجهیزات استاندارد/ متر مربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  با تجهیزات استاندارد/ متر مربع

+A

      ریالی

               سالنهای گروه A شامل: 44A/B- 38 - 35 - 31A/B - 8,9 - 7 - 6 - 5

 متعاقبا اعلام می گردد.

  متعاقبا اعلام می گردد.

               سالنهای گروه B شامل:  41/41B - 40/40A - 27 - 11,10 - 38B

 متعاقبا اعلام می گردد.

  متعاقبا اعلام می گردد.

             سالنهای گروه C شامل: 38A -سری25 و 26 - 14,15 -12,13

 متعاقبا اعلام می گردد.

  متعاقبا اعلام می گردد.

                سالنهای گروه D شامل:20 - 21 - 22  -- 19  18 

 متعاقبا اعلام می گردد.

  متعاقبا اعلام می گردد.

                فضای باز محوطه نمایشگاه

  متعاقبا اعلام می گردد.

               ----------

       ارزی

                كليه سالنهاي نمایشگاهي

  متعاقبا اعلام می گردد.

  متعاقبا اعلام می گردد.

                فضاي باز محوطه نمایشگاه

  متعاقبا اعلام می گردد.

----------