اخذ مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 8 تیرماه تا 12 تیر ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی  امکان پذیر می باشد.

شایان ذکر است بعد از این تاریخ به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 200 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 غرفه سازی برای غرفه های بالای 24 مترمربع داخل سالن و تمامی غرفه های فضای باز امکان پذیر است.
💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.