اخذ مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ ----------- از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 تمامی غرفه سازان می بایست یک نسخه از تمامی مدارک زیر را به دفتر ستاد واقع در نمایشگاه بین المللی سالن ۳۷ تحویل نمایند.
💡💡💡 غرفه سازی برای غرفه های بالای ۳۶ مترمربع امکان پذیر است.
💡💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت www.iranfair.comمشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.