نقشه سالن ها

download fileسالن 6                                              download fileسالن 18

download fileسالن 31A                                         download fileسالن 31B

download fileسالن 35                                            download fileسالن 38

download fileسالن 38A                                          download fileسالن 38B

download fileسالن 40,40A                                     download fileسالن 41,41B

download fileسالن 44A                                           download fileسالن 44B

download fileفضای باز


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
آغاز پیش ثبت نام
ساعت 10 صبح روز 96/02/10

ثبت نام قطعی

96/03/01

اعلام جانمایی شرکت ها
96/03/01

 

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code