اطلاعیه 2-برگزاری بخش الکام ترندزباهدف به نمایش گذاشتن دستاوردهاوتوانمندی ها درحوزه ترندهای جهانی

در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ، بخش الکام ترندز با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردها، قابلیت ها و توانمندیهای اعضاء در مورد جدیدترین ترندهای جهانی برگزار می شود.

سازمان های دولتی به شکل گسترده تر، دستاوردهای خود را در سالن های دولت هوشمند برای مردم و کسب و کارهای بخش خصوصی به نمایش می گذارند تا با یاری جستن از توان های مردمی و جذب مشارکت ها، خدمات دولتی را توسعه داده و در دسترس عموم قرار دهند.
به منظور اشتراک مساعی ، شبکه سازی و هم افزایی تجربیات فن سالاران در حوزه های گوناگون ICT  در بخش  الکام تاکز به گفتمان سازی در حوزه های تحول دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک و هوشمند سازی شهرها و بسیاری از مقولات راهبردی و یا عملیاتی در حوزه الکترونیک و کامپیوتر پرداخته می شود.
پیش ثبت  نام  از تاریخ دوم اردیبهشت ماه در سامانه  iran-elecomp.com  شروع  خواهد شد و همچون سال های قبل  اولویت پیش ثبت نام در جانمایی غرفه  ها و شرکتها موثر خواهد بود.