تاریخ جدید برگزاری الکامپ اعلام شد

بیست و ششمین  نمایشگاه الکامپ در تاریخ جدید خود از  ۱۹ لغایت ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند  با توجه به اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در تاریخ جدید خود از  ۱۹ تا ۲۲ آبان برگزار می گردد. 

ستاد اجرایی ضمن عذر خواهی از تغییر پیش آمده، به اطلاع می رساند  دبیرخانه برگزاری نمایشگاه،کلیه برنامه های جانمایی و اجرایی را طبق روال خود انجام خواهد داد.

با احترام
ستاد اجرایی الکامپ 
پنجشنبه 23 تیر ۱۴۰۱