اطلاعیه شماره هفت

آخرین مهلت چک ضمانت ارزی- ریالی

آخرین مهلت تحویل چک ارزی – ریالی روز دوشنبه 22 خرداد ماه می باشد در صورت عدم تحویل چک ارزی- ریالی امکان تحویل سالن و شروع عملیات غرفه سازی وجود نخواهد داشت لذا خواهشمند است نسبت به تحویل چک ارزی- ریالی تا تاریخ مقرر اقدام فرمائید.

نحوه محاسبه چک ارزی- ریالی

متراژ زمین*180 یورو*9% ارزش افزوده*333670ریال