گزارش تصویری از مراحل آماده سازی الکامپ

گزارش تصویری از مراحل آماده سازی بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ

عکس ها: علی قاصدی