گزارش برگزاری انتخابات کمیسیون اینترنت اشیا و داده های عظیم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، در این مراسم، هر یک از فعالان متقاضی حضور در کمیسیون اینترنت اشیا و داده های عظیم  که پیش از این آمادگی خود  رابرای عضویت در کمیسیون به صورت برخط اعلام کرده بودند، به معرفی سوابق و فعالیت حرفه ای خود پرداختند. سپس برگه های رای‌گیری برای انتخاب اعضا از میان نامزدها، توزیع شد.


پس از انجام فرایند رای دهی فعالان، اسامی 21 نفر از منتخبان این کمیسیون به ترتیب آرا معرفی و مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون درهفته آینده، اعضا نامزدهای ریاست این کمیسیون را برای تایید به هیات مدیره سازمان معرفی کنند.

براساس آئین نامه جدید فعالیت کمیسیون ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، انتخاب و معرفی نهایی اعضای هر کمیسیون سازمان پس از برگزاری انتخابات داخلی آن،  منوط به تصویب و تایید نهایی فهرست اعضا و رئیس منتخب کمیسیون توسط هیات مدیره است. همچنین طبق این آئین نامه هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از برگزاری انتخابات کمیسیون، فهرست اعضای کمیسیون را به تصویب نهایی برساند.


پس از تایید هیات مدیره، رئیس کمیسیون باید از میان اعضای کمیسیون قائم مقام و دبیر کمیسیون را معرفی کند.