شماره تماس ستاد برگزاری

شماره تماس ستاد برگزاری به 42917000-021 تغییر یافت.