تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

99/04/01

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 99/6/1

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

99/6/1

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

99/6/1

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

99/6/15

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

99/6/26

تحویل غرف پیش ساخته

99/6/27

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

99/6/26

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

از 99/6/26 الی 99/6/27

جمع آوری غرف و خروج کالا

99/7/1