ارتباط با ما
تماس و فکس
تلفن : 02142917000
دبیرخانه : 02174501000
ایمیل و وب سایت
www.iran-elecomp.com
info@iran-elecomp.com
ایمیل و وب سایت
تهران- اتوبان چمران
نمایشگاه بین المللی تهران- سالن 5- طبقه منفی 1