گواهی ارزش افزوده

بنابر بخشنامه 506/۹۹/200 مورخ 21/۲/99سازمان امور مالیاتی کشور در مورد حذف گواهینامه ارزش افزوده که بیان میدارد که  کلیه  کارفرمایان ، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی میتوانند با مراجعه به نشانی زیر از ثبت نام مودیان در سامانه کسب اطلاع نمایند .

https://www.evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx