تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی یکی از موثرترین روش های معرفی شرکت ها و جذب بازدیدکننده در محوطه نمایشگاه می باشد.
از این رو، ستاد برگزاری نسبت به رزرو انواع تبلیغات محیطی در سطح نمایشگاه فقط برای شرکت های حاضر در نمایشگاه در طول برگزاری نموده استجهت هماهنگی های لازم با ستاد تماس حاصل فرمایید.